Djelatnost

Centar pruža besplatnu pravnu pomoć zastupanja u postupcima pred sudovima u Republici Srpskoj, fizičkim licima koja:
 • primaju socijalnu pomoć
 • su nezaposlenima, bez drugih redovnih primanja ili prihoda
 • su lošeg imovinskog stanja
 • su korisnicima prava na starosnu i invalidsku penziju
 • su sa oduzetom poslovnom sposobnošću i duševno oboljela lica smještena u zdravstvene ustanove
 • djeca bez roditeljskog staranja
 • kojima je prije kratkog vremena u drugom predmetu utvrđeno pravo na dodjelu pravne pomoći pod uslovom da svi prihodi njegovog porodičnog domaćinstva ne prelaze iznos najniže prosječne neto plate ostvarene u Republici Srpskoj u prethodnoj fiskalnoj godini.

Besplatna pravna pomoć se sastoji u:

1. PRUŽANjU OPŠTIH INFORMACIJA O PRAVIMA I OBAVEZAMA, PRAVNIM SAVJETIMA I POMOĆI U POPUNjAVANjU OBRAZACA

2. PRAVNA POMOĆ U SASTAVLjANjU PISMENA

3. POSTUPANjE U SUDSKIM POSTUPCIMA, I TO:
3.1 Parnični postupak
3.1.1. Naknada štete
3.1.2. Jemstvo proizvođača
3.1.3. Zakonsko izdržavanje
3.1.4. Bračni sporovi
3.1.5. Poništenje braka
3.1.6. Razvod braka 
3.1.7. Podjela bračne tekovine
3.1.8. Utvrđivanje i osporavanje očinstva i majčinstva
3.1.9. Nasljedno- osporavanje ostavine, priznavanje i osporavanje testamenta, ugovora o doživotnom izdržavanju, poklona i legata
3.1.10. Radni odnosi
3.1.11. Stvarno pravo-vlasništvo, posjed, služnosti

3.2. UPRAVNI SPOR

3.3. PREKRŠAJNI POSTUPAK

Saobraćajni prekršaji, remećenje javnog reda i mira, povreda propisa o oružju i municiji i drugi prekršaji koje čine fizička lica.

3.4 VANPARNIČNI POSTUPAK

Oduzimanje i vraćanje poslovne sposobnosti, proglašenje nestalih lica za umrle i dokazivanje smrti, dozvola za za zaključenje braka, produženje i prestanak roditeljskog prava, raspravljanje zaostavštine, naknade za eksproprisane nepokretnosti, upravljanje i korišćenje zajedničkim stvarima, dioba stvari i imovine u suvlasništvu, uređenje međa, poništenje isprava, sudski depozit.

3.5. IZVRŠNI POSTUPAK

Na osnovu izvršne odluke suda i izvršno sudsko poravnanje.

3.6. APELACIJE

4. POSTUPAK MIRNOG RJEŠAVANjA SPORA (medijacije)

KAKO OSTVARITI PRAVO NA BESPLATNU PRAVNU POMOĆ?

Da bi fizička lica, građani Republike Srpske ostvarili pravo na besplatnu pravnu pomoć, potrebno je podnijeti:

1. Zahtjev za ostvarivanje prava na pravnu pomoć

Ovo pravo imaju svi građani Republike Srpske, bez obzira na finansijske kriterijume, i to:
pravo na opšte informacije o pravima i obavezama
pravni savjeti
pomoć u popunjavanju obrasca

2. Zahtjev za ostvarivanje prava na zastupanje pred sudovima u Republice Srpskoj

Ovaj zahtjev podnose lica koja ispunjavaju finansijski kriterij, kriterij očigledne osnovanosti i kriterij obaveznosti po drugim zakonima i međunarodnim konvencijama kao i uslove koji su propisani članom 16. Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 120/80).

PRAVNA POMOĆ KOJU CENTAR NE PRUŽA:

 • u upravnim postupcima
 • u pstupcima pred zemljišnoknjižnim kancelarijama
 • po vanrednim pravnim sredstvima
 • u postupcima starateljstva i usvojenja
 • u postupcima pred Okružnim privrednim sudom, u postupcima registracije preduzetničke djelatnosti, u postupcima registracije udruženja građana ili fondacija
 • u postupcima pred nadležnim poreskim organima
 • u postupcima pribavljanja urbanističke saglasnosti i građevinske dozvole i u drugim pravnim radnjama, vezanim za građenje
 • sastavljanje privatnih isprava ili ugovora
TOP