Дјелатност

Центар пружа бесплатну правну помоћ заступања у поступцима пред судовима у Републици Српској, физичким лицима која:
 • примају социјалну помоћ
 • су незапосленима, без других редовних примања или прихода
 • су лошег имовинског стања
 • су корисницима права на старосну и инвалидску пензију
 • су са одузетом пословном способношћу и душевно обољела лица смјештена у здравствене установе
 • дјеца без родитељског старања
 • којима је прије кратког времена у другом предмету утврђено право на додјелу правне помоћи под условом да сви приходи његовог породичног домаћинства не прелазе износ најниже просјечне нето плате остварене у Републици Српској у претходној фискалној години.

Бесплатна правна помоћ се састоји у:

1.  ПРУЖАЊУ OПШТИХ ИНФОРМАЦИЈА О ПРАВИМА И ОБАВЕЗАМА, ПРАВНИМ САВЈЕТИМА И ПОМОЋИ  У ПОПУЊАВАЊУ ОБРАЗАЦА

2. ПРАВНА ПОМОЋ У САСТАВЉАЊУ ПИСМЕНА

3.  ПОСТУПАЊЕ У СУДСКИМ ПОСТУПЦИМА, И ТО:
3.1 Парнични поступак
3.1.1. Накнада штете
3.1.2. Јемство произвођача
3.1.3. Законско издржавање
3.1.4. Брачни спорови
3.1.5. Поништење брака
3.1.6. Развод брака 
3.1.7. Подјела брачне тековине
3.1.8. Утврђивање и оспоравање очинства и мајчинства
3.1.9. Насљедно- оспоравање оставине, признавање и оспоравање тестамента, уговора о доживотном издржавању, поклона и легата
3.1.10. Радни односи
3.1.11. Стварно право-власништво, посјед, служности

3.2. УПРАВНИ СПОР

3.3. ПРЕКРШАЈНИ ПОСТУПАК

Саобраћајни прекршаји, ремећење јавног реда и мира, повреда прописа о оружју и муницији и други прекршаји које чине физичка лица.

3.4 ВАНПАРНИЧНИ ПОСТУПАК

Одузимање и враћање пословне способности, проглашење несталих лица за умрле и доказивање смрти, дозвола за за закључење брака, продужење и престанак родитељског права, расправљање заоставштине, накнаде за експроприсане непокретности, управљање и коришћење заједничким стварима, диоба ствари и имовине у сувласништву, уређење међа, поништење исправа, судски депозит.

3.5. ИЗВРШНИ ПОСТУПАК

На основу извршне одлуке суда и извршно судско поравнање.

3.6. АПЕЛАЦИЈЕ

4. ПОСТУПАК МИРНОГ РЈЕШАВАЊА СПОРА (медијације)

КАКО ОСТВАРИТИ ПРАВО НА БЕСПЛАТНУ ПРАВНУ ПОМОЋ?

Да би физичка лица, грађани Републике Српске остварили право на бесплатну правну помоћ, потребно је поднијети:

1. Захтјев за остваривање права на правну помоћ

Ово право имају сви грађани Републике Српске, без обзира на финансијске критеријуме, и то:

 • право на опште информације о правима и обавезама
 • правни савјети
 • помоћ у попуњавању образца

2. Захтјев за остваривање права на заступање пред судовима у Републице Српској

Овај захтјев подносе лица која испуњавају финансијски критериј, критериј очигледне основаности и критериј обавезности по другим законима и међународним конвенцијама као и услове који су прописани чланом 16. Закона о бесплатној правној помоћи ("Службени гласник Републике Српске", број 120/80).

ПРАВНА ПОМОЋ КОЈУ ЦЕНТАР НЕ ПРУЖА:

 • у управним поступцима
 • у пступцима пред земљишнокњижним канцеларијама
 • по ванредним правним средствима
 • у поступцима старатељства и усвојења
 • у поступцима пред Окружним привредним судом, у поступцима регистрације предузетничке дјелатности, у поступцима регистрације удружења грађана или фондација
 • у поступцима пред надлежним пореским органима
 • у поступцима прибављања урбанистичке сагласности и грађевинске дозволе и у другим правним радњама, везаним за грађење
 • састављање приватних исправа или уговора
TOP