Закони и подзаконски акти

1.       ЗАКОНСКИ И ПОДЗАКОНСКИ АКТИ

1.2.    Закон о бесплатној правној помоћи („Сл.гласник РС“,број 120/08)

1.3     Закон о измјенама и допунана закона о бесплатној правној помоћи („Сл.гласник РС“,број 83/13)

1.4     Допуна Закона о бесплатној правној помоћи („Сл.гласник РС,“број 63/14)

1.5.    Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Центру за пружање  
          бесплатне правне помоћи („Сл.гласник РС,“број 37/12)

1.6.    Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста („Сл.гласник РС,“број 33/16)