Дјелатност

Центар пружа бесплатну правну помоћ заступања у поступцима пред судовима у Републици Српској.

Центар за пружање бесплатне правне помоћи основан је с циљем остваривања права на правично суђење и једнак приступ правди свим грађанима, односно физчким лицима која према свом имовинском стању нису у могућности да своја права, пред судом или другим надлежним органом, заштите без штете по нужно издржавање себе и своје породице.

 

У складу са одредбама Закона о остваривању права на бесплатну правну помоћ у Републици Српској (Службени гласник Републике Српске, број 67/20) бесплатна правна помоћ може се остварити као:

 1. Опште обавјештење о правима и обавезама
 2. Правни савјет и помоћ у попуњавању образаца,
 3. Правна помоћ у сачињавању свих врста писмена,
 4. Правна помоћ у поступцима мирног рјешавања спора (медијација), у складу са Законом,
 5. Заступање на суду,
 6. Сачињавање Апелација.

Корисници услуга Центра су ослобођени од плаћања свих судских и административних такси на име поднесака и одлука за које се те таксе плаћају.

Центар за пружање бесплатне правне помоћи пружа услуге зступања у:

 1. Управном поступку – у дијелу који се односи на сачињавање жалби и ванредних правних лијекова,
 2. Управном спору,
 3. Парничном поступку,
 4. Ванпарничном поступку и
 5. Извршном поступку.

Центар не пружа бесплатну правну помоћ у кривичном и прекршајном поступку, као ни у поступцима:

 1. Уписа у судски регистар пословних субјеката, као и у другим поступцима код привредних судова,
 2. Регистрације предузетничке дјелатности,
 3. Регистрације удружења грађана или фондација,
 4. Прибављања локацијских услова и грађевинске дозволе, као и у другим правним радњама у вези са грађењем
 5. Сачињавања приватних исправа.