Djelatnost

Centar pruža besplatnu pravnu pomoć zastupanja u postupcima pred sudovima u Republici Srpskoj.

Centar za pružanje besplatne pravne pomoći osnovan je s ciljem ostvarivanja prava na pravično suđenje i jednak pristup pravdi svim građanima, odnosno fizčkim licima koja prema svom imovinskom stanju nisu u mogućnosti da svoja prava, pred sudom ili drugim nadležnim organom, zaštite bez štete po nužno izdržavanje sebe i svoje porodice.

U skladu sa odredbama Zakona o ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć u Republici Srpskoj (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 67/20) besplatna pravna pomoć može se ostvariti kao:

 1. Opšte obavještenje o pravima i obavezama
 2. Pravni savjet i pomoć u popunjavanju obrazaca,
 3. Pravna pomoć u sačinjavanju svih vrsta pismena,
 4. Pravna pomoć u postupcima mirnog rješavanja spora (medijacija), u skladu sa Zakonom,
 5. Zastupanje na sudu,
 6. Sačinjavanje Apelacija.

Korisnici usluga Centra su oslobođeni od plaćanja svih sudskih i administrativnih taksi na ime podnesaka i odluka za koje se te takse plaćaju.

Centar za pružanje besplatne pravne pomoći pruža usluge zstupanja u:

 1. Upravnom postupku – u dijelu koji se odnosi na sačinjavanje žalbi i vanrednih pravnih lijekova,
 2. Upravnom sporu,
 3. Parničnom postupku,
 4. Vanparničnom postupku i
 5. Izvršnom postupku.

Centar ne pruža besplatnu pravnu pomoć u krivičnom i prekršajnom postupku, kao ni u postupcima:

 1. Upisa u sudski registar poslovnih subjekata, kao i u drugim postupcima kod privrednih sudova,
 2. Registracije preduzetničke djelatnosti,
 3. Registracije udruženja građana ili fondacija,
 4. Pribavljanja lokacijskih uslova i građevinske dozvole, kao i u drugim pravnim radnjama u vezi sa građenjem
 5. Sačinjavanja privatnih isprava.