Besplatna pravna pomoć

Centar pruža besplatnu pravnu pomoć zastupanja u postupcima pred sudovima i drugim nadležnim organima u Republici Srpskoj.

Misija centra

Centar za besplatnu pravnu pomoć je Republička upravna organizacija u sastavu Ministarstva pravde, koju je osnovala Vlada Republike Srpske, sa željom da se pravna pomoć pruži fizičkim licima, građanima Republike Srpske i drugim licima koja se nalaze na teritoriji Republike Srpske, identifikovanim kao socijalno ugrožene kategorije, a koji nisu u situaciji da izmiruju troškove zastupanja u postupcima ostvarivanja svojih prava i na zakonu zasnovanih interesa pred sudovima u Republici Srpskoj.

Besplatnu pravnu pomoć možete dobiti u našim kancelarijama u Banjoj Luci, Doboju, Istočnom Sarajevu, Trebinju i Bijeljini.

Obrasci

Obrazac broj 1

Ovaj zahtjev mogu podnijeti građani kojima je potrebna besplatna pravna pomoć u zastupanju pred sudovima, a i sti se podnosi na osnovu finansijskog kriterijuma, ili na osnovu kriterijuma ličnog svojstva/statusa pred nadležnim organom.

Obrazac broj 2

Ovaj zahtjev mogu podnijeti svi građani, bez obzira na finansijski kriterijum, odnosno kriterijum ličnog svojstva/statusa pred nadležnim organom, a zahtjev se odnosi na opšte obavještenje o pravima i obevezama, pravni savjet i pomoć u popunjavanju obrasca i pravnu pomoć u sačinjavanju pismena“.

Materijali

brošura

Letak

zakon

Zakon o ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć

odluka

Odluka o ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć u jedinicama lokalne samouprave

Centar za pružanje besplatne pravne pomoći

Kontaktirajte nas

Slavka Rodića 4, 78000 Banja Luka

051/233-570, 233-571

051/233-560